شعر 1

پدرم گفت پدر جان زن اگر زن باشد                          شیر در خانه ودر کوچه و برزن باشد
پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم                            زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم
هدف دشمن سنگ افکن پیشانی ماست            کسب جمعیتش از زلف پریشانی ماست
پدرم گفت که گل از رنگ و لعابش پیداست                و زن مومنه از طرز حجابش پیداست

/ 0 نظر / 15 بازدید